Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Nolčovo, okres Martin

VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOLČOVO č. 2/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd

Schválené: 14.12.2016

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOLČOVO

č. 2/2016

o zneškodňovaní obsahu žúmp a

náhradného odvádzania odpadových vôd

 

OBEC Nolčovo

 

v súlade s § 4 ods. 3 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 36 ods. 7 písm. c zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Nolčovo pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovanie.

Toto nariadenie upravuje spôsob a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Týmto nariadením je dočasne vyriešený spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp až do vybudovania verejnej kanalizácie v obci.

 

§ 2

Stavba a prevádzka žúmp

Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácnosti.

Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.

Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu (ust. § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).

Dno a steny žúmp musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.

Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušným slovenským technickým normám.

Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov.

Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických a fyzických osôb.

Obec Nolčovo, dáva na vedomie , že najbližšou firmou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

 

Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu

žúmp a septikov inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré na to majú

oprávnenie.

Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému organu obce Nolčovo doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žúmp.

§ 3

Spôsob a zneškodnenie obsahu žúmp

Obyvatelia obce si objednávajú vývoz žúmp priamo u firmy oprávnenej na túto činnosť. (Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. - Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp vozidlami IVECO 8 m3, MAN 10 m3. Dispečing 0918 596 992)

 

§ 4

Spoločné ustanovenie

Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu

Zakazuje s vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a v extraviláne.

Obec uloží pokutu od 99.- Eur do 3.319.- Eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie tohto VZN.

Obec uloží pokutu fyzickej osobe do sumy 165.- Eur za porušenie tohto VZN.

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžku trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a/ starosta obce

b/ hlavný kontrolór

c/ poslanci OZ

Právo vykonať kontrolu majú aj iné dotknuté kontrolné organy.

 

§ 5

Záverečné ustanovenie

Návrh VZN č. 2/2016 bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 30.11.2016 a zvesený dňa 14.12.2016.

2. Toto VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania

odpadových vôd na území obce Nolčovo Obecné zastupiteľstvo schválilo,

uznesením č.75/2016 zo dňa 14.12.2016. Nadobúda platnosť 15

dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

 

VZN č. 2/2016 vyvesené dňa 15. 12. 2016

VZN č. 2/2016 zvesené dňa 02. 01. 2017

 

 

 

Vladimír Mihalik

starosta obce

 

 

 

 

 

Dôvodová správa

 

k návrhu VZN obce č. 2/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Nolčovo

 

 

Návrh VZN obce č. 2/2016 vychádza z podnetov občanov, že dochádza k vypúšťaniu obsahu žúmp do potoka, dažďových kanálov resp. priamo na miestne komunikácie obce. Podobne je obsah žúmp vypúšťaný priamo na polia a záhrady súkromných pozemkov, čím dochádza k znečisťovaniu podzemných vôd a poškodzovaniu zdrojov pitnej vody v obci. Keďže obsah žumpy nie je odpadom, ktorý by bol zaradený v zákone č. 223/2001 o odpadoch, ale naopak je špecifikovaný v zákone 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších právnych predpisov je potrebné prijať samostatné VZN obce, ktoré by usmerňovalo režim zneškodňovania obsahu žúmp na území obce Nolčovo. Porušovanie tohto VZN je tak ako porušovanie akéhokoľvek VZN priestupkom, za ktorý môže byť uložená pokuta.

 

 

 

 

 

Spracoval: Vladimír Mihalik, starosta obce

 

 


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Nolčovo

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


644838

Úvodná stránka