Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Nolčovo, okres Martin

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 14.12.2016

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016

o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obec Nolčovo v súlade s ustanovením § 6 ods.2 a § 11 ods.4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

na území obce Nolčovo. Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 2

Druhy miestnych daní

 

l. Obec ukladá tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností

daň za psa,

daň za ubytovanie,

2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

 

 

§ 3

Zdaňovacie obdobie

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 písm. a), b) a  poplatku uvedeného v

§ 2 ods. 2 je kalendárny rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

PRVÁ ČASŤ

 

§ 4

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

daň z pozemkov,

daň zo stavieb,

 

D a ň z  p o z e m k o v

§ 5

Základ dane

 

1.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, a trvalé trávne porasty je hodnota

pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za l m2

uvedenej v prílohe č. l zákona č. 582/2004 Z.z. a to : 0,1271 €/m2 za ornú pôdu, 00195 €/m2

za trvalé trávne porasty.

2.Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky

s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných

predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže

znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemkov na 0,025 /€m2.

 

3.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov

v m2 a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. a to:

1,32 €/m2 za záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy , 13,27 €/m2 za stavebné

pozemky.

 

 

 

§ 6

Sadzba dane

 

1.Ročná sadzba dane z pozemkov sa v celej obci určuje za jednotlivé druhy pozemkov takto:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 1,00 %

b) záhrady 0,40 %

c) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 0,40 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

hospodársky využívané vodné plochy 1,00 %

e)stavebné pozemky 0,40 %.

 

 

 

 

- 3 -

 

D a ň z o  s t a v i e b

§ 7

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celej obci určuje pre jednotlivé druhy stavieb takto:

0,047 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

0,160 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,200 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

0,250 €/m2 samostatne stojace garáže

0,250 €m2 stavby hromadných garáží

0,250 €/m2 stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou

0,333/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

0,470€/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

0,047 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

2. K upravenej ročnej sadzbe dane zo stavieb uvedenej v § 7 ods. l tohto všeobecne záväzného

nariadenia obec určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok vo výške 0,045 € za každé

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

§ 8

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

1. Správca dane ustanovuje, že oslobodenie ani zníženie dane z pozemkov, dane zo stavieb a

dane z bytov podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neposkytuje.

 

.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ ZA PSA

 

§ 9

Sadzba dane

 

Obec určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 6,00 €.

 

 

 

 

- 4 -

 

§ 10

Oslobodenie od dane

 

Oslobodenie od dane za psa sa poskytne:

a) na základe žiadosti

- samostatne žijúcemu daňovníkovi s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v obci Nolčovo

b) na základe evidencie obyvateľstva

- samostatne žijúcemu daňovníkovi, ktorý v zdaňovacom období dovŕšil vek 62 rokov.

Oslobodenie od dane za psa sa vzťahuje pre jedného daňovníka na jedného psa.

 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 11

Sadzba dane

 

Obec určuje sadzbu dane 0,40 € za osobu a prenocovanie.

 

 

 

§ 12

Evidencia dane a platenie dane

 

Platiteľ dane je povinný do 30 dní nahlasovať vznik a zánik daňovej povinnosti.

Na účely vyberania dane za ubytovanie je dokladom kniha ubytovaných, ktorú vedie platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia. Kniha ubytovaných obsahuje meno a priezvisko ubytovaného, trvalý pobyt ubytovaného, dátum príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad, v ktorom vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní, dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté.

Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane pravidelne štvrťročne na kontrolu knihu ubytovaných.

Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka nahlásiť počet prenocovaní s vypočítanou sumou vždy do 15. dňa za kalendárny štvrťrok.

Správca dane na základe hlásenia počtu prenocovaní vyrubí rozhodnutím daň za ubytovanie, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

 

 

 

 

 

 

- 5 -

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

POPLATOK

 

§ 13

Určenie poplatku

 

1. V obci nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov.

2. V obci je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

3. Poplatník odovzdá drobný stavebný odpad na Zbernom dvore spoločnosti Brantner Fatra. Zberná

spoločnosť na základe odváženého drobného stavebného odpadu vydá poplatníkovi vážny lístok,

na ktorom bude uvedené množstvo odovzdaného drobného stavebného odpadu. Na základe

vážneho lístka poplatník zaplatí poplatok obci na obecnom úrade v hotovosti a obec následne vydá poplatníkovi pokladničný doklad.

 

 

 

§ 14

Sadzba poplatku

1.Obec ustanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,0280 € za osobu a kalendárny deň, čo je 10,22 € za

osobu a rok.

2. Pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov obec stanovuje

koeficient 1.

3. Obec ustanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,015 € za

kilogram.

 

§ 15

Oznamovacia povinnosť

 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinností

do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto

zmeny nastali.

 

 

§ 16

Vyrúbenie poplatku a splatnosť

 

1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrúbi pomernú časť

poplatku rozhodnutím, začínajúcim dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného

zdaňovacieho obdobia.

3. Ak poplatníkov žijúcich v jednej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrúbi poplatok

rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.

 

 

- 6 -

§17

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

 

1.Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť

poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku.

Dokladom na priznanie nároku je najmä doklad o prihlásení sa na trvalý pobyt v inej obci, list

vlastníctva dokladujúci zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť.

2. Obec poplatok zníži o 50% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže neprítomnosť v obci viac

ako 90 dní, na základe podkladov, že ako:

a/ študent je na území SR mimo miesta trvalého pobytu – potvrdenie o návšteve školy spolu

s potvrdením o pobyte

b/ fyzická osoba pracuje na území SR mimo miesta trvalého pobytu – potvrdenie o ubytovaní alebo

prechodnom pobyte.

3. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže dokladom že ako

a/ fyzická osoba sa dlhodobo zdržiava v zahraničí – čestné prehlásenie blízkej osoby s rovnakým

trvalým pobytom na území obce,

b/ fyzická soba je vo výkone trestu – rozhodnutie o výkone trestu

c/ fyzická soba sa dlhodobo zdržiava v sociálnom zariadení /domovy dôchodcov, zariadenia

opatrovateľskej starostlivosti – potvrdenie o umiestnení v sociálnom zariadení,

d/ fyzická soba, okrem študentom a pracujúcich, ktorá sa zdržiava počas roka mimo obce –

potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku v inej obce

4. Doklady potrebné k  zníženiu, resp. odpusteniu poplatku za zdaňovacie obdobie je potrebné

doložiť najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

5. O vrátenie alebo zníženie poplatku poplatník požiada obec na základe žiadosti, ktorej vzor tvorí

neoddeliteľnú prílohu tohoto Všeobecne záväzného nariadenia.

 

 

§ 18

Zrušovacie a záverečné ustanovenia

 

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje VZN č.2/2014, ako aj – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nolčove č. 74/2016 dňa 14.12.2016 a nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

 

 

Vyvesené dňa: 15.12.2016

Zvesené dňa: 02.01.2017

 

 

Vladimír Mihalik

starosta obce

 


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Nolčovo

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


644855

Úvodná stránka