Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Nolčovo, okres Martin

NÁVRH OBEC  NOLČOVO na základe § 6 a § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOLČOVO č. 01/ 2018.

NÁVRH OBEC  NOLČOVO na základe § 6 a § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOLČOVO č. 01/ 2018.Vytlačiť
 

Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce NOLČOVO, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Nolčove č.............  zo dňa ........
§ 1
Účel nariadenia 
(1)  Nariadením sa vyhlasuje Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Nolčovo, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto nariadenia .

§ 2
Rozsah platnosti
(1)Toto nariadenie platí pre celé katastrálne územie obce Nolčovo. 
(2)Toto nariadenie platí po dobu platnosti schváleného Územného plánu obce Nolčovo, t.j. do doby vypracovania a schválenia novej územnoplánovacej dokumentácie pre katastrálne územie obce Nolčovo.

§ 3
Vymedzenie pojmov
(1) Záväzná časť riešenia Územného plánu obce Nolčovo je obsahom Prílohy č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(2) Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb je obsahom Prílohy č.2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(2)  Smerné časti riešenia tvorí všetko ostatné z návrhu Územného plánu obce Nolčovo (ďalej len "ÚPN-O"), čo nie je uvedené v záväznej časti.

§ 4
Zmeny a doplnky územného plánu
(1) Zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Nolčovo povoľuje a schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nolčove podľa návrhu, spracovaného a prerokovaného v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
(2) O úprave smernej časti Územného plánu obce Nolčovo rozhoduje a uskutočňuje ju  Obecné zastupiteľstvo v Nolčove.

§ 5
Uloženie dokumentácie 
(1) Územnoplánovacia dokumentácia Územného plánu obce Nolčovo je uložená na Obecnom úrade v Nolčove, na príslušnom stavebnom úrade a príslušnom nadriadenom orgáne územného plánovania.


§ 6
Záverečné ustanovenia
(1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ......... 2018.

V Nolčove, dňa 30.08.2018, Vladimír   Mihalik, starosta obce    

Príloha č.1 : 
Územný plán obce Nolčovo, Textová časť - Záväzná časť
Príloha č.2 : 
Územný plán obce Nolčovo - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb 
 

Príloha č.1 :
Územný plán obce Nolčovo, Textová časť - Záväzná časť
TEXT_záväzná časť.pdf TEXT_záväzná časť.pdf (456.6 kB)
Príloha č.2 :
Územný plán obce Nolčovo - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb_mapa.pdf Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb_mapa.pdf (1.3 MB)

 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Nolčovo

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


645187

Úvodná stránka