Prechod na navigáciu Hlavné menu
Nolčovo, okres Martin

Oficiálna internetová stránka obce Nolčovo

Obec Nolčovo Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany

Obec Nolčovo ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Stavebné úpravy domu kultúry Nolčovo“

Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO

Názov verejného obstarávateľa: Obec Nolčovo

Sídlo: Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany

Štatutárny zástupca: Vladimír Mihalik, starosta obce

IČO: 00316822

DIČ: 2020594895

IČ DPH: nie je platcom DPH

Tel.: 043/429 51 92

E-mail: obecnolcovo@tipnet.sk

Internetová stránka: www.nolcovo.sk

Predmet zákazky

Stavebné úpravy domu kultúry Nolčovo

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000-7 - Stavebné práce

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Miesto dodania predmetu zákazky

par. č. 32/1 a 32/2, k.ú. Nolčovo, okres Martin

Opis predmetu zákazky

Stavebné úpravy domu kultúry. Podrobne je predmet zákazky opísaný v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí Prílohu č. 2 Výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 3 zákona č 343/2015 Z.z. umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Predpokladaná hodnota zákazky

129 180,60 EUR bez DPH

 

Možnosť delenia predmetu zákazky

Nie

Variantné riešenie

Neumožňuje sa.

Termín dodania predmetu zákazky

Do 3 mesiacov od prevzatia staveniska

Spolufinancovanie predmetu zákazky

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, výzva č. 22/PRV/2017

Lehota na predloženie ponuky

24.11.2017 do 9:00 hod.

Rozhodujúci je moment fyzického doručenia ponuky, príp. moment doručenia e-mailu do e-mailovej schránky verejného obstarávateľa.

Miesto predloženia/doručenia ponuky

Obecný úrad Nolčovo, Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany

Spôsob predloženia ponuky

Poštou, e-mailom alebo osobne.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH.

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky

Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v EUR, ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa predloženého výkazu výmer. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s prácami.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení navrhované ceny v EUR bez DPH, hodnota DPH v EUR, navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, na túto skutočnosť vyslovene upozorní v ponuke „nie som platiteľ DPH“.

Všetky jednotkové ceny, hodnoty DPH a ceny celkom musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o dielo, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá v ponuke rozpočet stavby vo forme vyplneného výkazu výmer. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v ponúknutom rozpočte.

Pokyny na vyhotovenie ponuky

Ponuka musí byť predložená v písomnej podobe v slovenskom jazyku.

V prípade predloženia ponuky formou poštovej zásielky alebo osobným doručením zásielky sa vyžaduje predloženie ponuky v uzatvorenej obálke označenej heslom „Súťaž Viacúčelová budova – NEOTVÁRAŤ a adresovanej na sídlo verejného obstarávateľa.

V prípade predloženia ponuky e-mailom sa vyžaduje zaslanie na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, pričom predmet e-mailu musí obsahovať heslo „Súťaž Viacúčelová budova“.

Obsah ponuky:

Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, osoba oprávnená konať v mene uchádzača, kontaktné údaje uchádzača vrátane kontaktnej osoby, bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN.

Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra (postačujúci je výpis zo stránky www.orsr.sk / www.zrsr.sk).

Rozpočet stavby zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť Prílohy č. 2 Výzvy.

Vyjadrenie uchádzača podpísané oprávneným zástupcom uchádzača, či pri realizácii zákazky plánuje využiť subdodávateľov a v akom rozsahu, pričom rozsah vyjadrí % z hodnoty zákazky.

Návrh zmluvy o dielo podľa Prílohy č. 3 Výzvy podpísaný oprávneným zástupcom uchádzača; okrem doplnenia údajov do čl. 1 a ceny diela do bodu 3.1 uchádzač nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom meniť, dopĺňať jednotlivé články návrhu zmluvy o dielo.

Návrh na plnenie kritéria podľa Prílohy č. 1 Výzvy podpísaný oprávneným zástupcom uchádzača.

Lehota viazanosti ponúk

30.11.2017

Vyhodnotenie ponúk

Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 12, 13 a 17 Výzvy, nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.

Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 12, 13 a 17 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.

Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.

Verejný obstarávateľ e-mailom oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk. Zmluva bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorou je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom na spolufinancovanie diela a schválenie verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.

Doplňujúce informácie

Vo verejnom obstarávaní sa uplatňuje sociálny aspekt, ktorý je zapracovaný do zmluvných podmienok dodania diela.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy uzatvorené poistenie v zmysle podmienok uvedených v návrhu zmluvy.

Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie diela, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

 

Prílohy:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer

Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo

 

V Nolčove, dňa 15. novembra 2017

 

Vladimír Mihalik

starosta obce

 

 

 


 

Nenašli sa žiadne akcie

Obec Nolčovo

Obecný úrad Nolčovo
Nolčovo 79
038 54 KrpeľanyObecný úrad:
Tel./fax: 043 / 429 51 92

Starosta:
Mobil: 0 911 244 751

E-mail:

obecnolcovo@tipnet.sk, starosta@nolcovo.sk

Internetová strana:

www.nolcovo.sk


 

Mapa obce Nolčovo


Pre zväčšenie klikni na obrázok


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Nolčovo

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd


555612

Úvodná stránka